Collegium Palestrinae

nasze koncerty

25 marca 2018

25 marca 2018

Ko­ściół Ewan­ge­lic­ko-Au­gs­bur­ski
ul. Grodz­ka 58, Kra­ków

25 mar­ca 2018,
godz. 19.00

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiæ Prophetæ Tertii Diei (Sábbato sancto)
 • Cri­stó­bal de mo­ra­les

 • O Crux
 • Tho­mas Tal­lis

 • Salvator mundi

25 marca 2018
25 marca 2018

Redemisti nos

Redemisti nos

Ko­ściół pw. Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej
ul. Ko­rze­nia­ka 16, Kra­ków Ol­sza­ni­ca

18 mar­ca 2018,
godz. 19.00

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiæ Prophetæ Tertii Diei (Sábbato sancto)
 • Tó­mas Luis de Vic­to­ria

 • Tenebrae factae sunt
 • Cri­stó­bal de mo­ra­les

 • O Crux
 • Tho­mas Tal­lis

 • Salvator mundi

Redemisti nos
Redemisti nos

Sicut lilium

Sicut lilium

Ko­ściół pw. Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej
ul. Ko­rze­nia­ka 16, Kra­ków Ol­sza­ni­ca

4 lu­te­go 2018,
godz. 19.00

Gio­van­ni Lu­igi de Pa­le­stri­na

 • Sicut Lilium inter spinas (motet)
 • Missa Sicut lilium inter spinas

Fran­ci­sco Gu­er­re­ro

 • Ave virgo sanctissima

Sicut lilium
Sicut lilium

What is our life?

What is our life?

Ko­ściół pw. Zwia­sto­wa­nia NMP
ul. Lo­re­tań­ska 11, Kra­ków

26 li­sto­pa­da 2017,
po mszy świę­tej o godz. 19.00

Or­lan­do Gib­bons

 • Sing unto the Lord
 • preludium (organy)
 • What is our life?
 • Fancy in C fa ut (organy)
 • Drop, drop slow tears
 • Why art thou so heavy
 • Magnificat
 • Fancy for a double orgaine (organy)
 • Almighty and everlasting God

Fi­lip Pres­se­isen - or­ga­ny
Krzysz­tof Mi­cha­łek - dy­ry­gent


What is our life?
What is our life?

Pleasures of Life

Pleasures of Life

Dom Po­lo­nii, Sala Re­ne­san­so­wa
Ry­nek Głów­ny 14, Kra­ków

18 czerw­ca 2017,
godz. 17.00

Za­pra­sza­my na kon­cert zło­żo­ny z re­ne­san­so­wych utwo­rów świec­kich. W więk­szo­ści sku­pi­my się na mu­zy­ce an­giel­skiej (w tym słyn­nych ay­res Joh­na Do­wlan­da), wy­ko­nu­jąc też ukłon w stro­nę in­nych kra­jów - przy­ja­ciół, so­jusz­ni­ków, ry­wa­li i nie­przy­ja­ciół An­glii. Utwo­ry po­świę­co­ne są mi­ło­ści, za­lo­tom, ale tak­że wio­sen­nej po­rze roku oraz róż­ne­go ro­dza­ju przy­jem­no­ściom, ja­kie pły­nę­ły z ży­cia lu­dzi re­ne­san­su.

Anna Ja­siń­ska - so­pran
Anna Wik­to­ria Swo­bo­da - teo­r­ba
Da­riusz Żu­ra­wek - wio­lon­cze­la ba­ro­ko­wa


Pleasures of Life
Pleasures of Life

Tenebrae factae sunt

Tenebrae factae sunt

Ko­ściół pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go
ul. Win­cen­te­go Wi­to­sa 9, Kra­ków

9 kwiet­nia 2017,
godz. 20.00

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Tenebrae factae sunt
 • Animam meam dilectam
 • Sepulto Domino

Ja­cob Re­gnart

 • Stabat Mater

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • O Crux, ave, spes unica

Tenebrae factae sunt
Tenebrae factae sunt

Hortus conclusus

Hortus conclusus

Ko­ściół pw. Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia NMP
ul. Cheł­moń­skie­go 41, Kra­ków

4 grud­nia 2016,
po mszy świę­tej o godz. 18.00

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Alma Redemptoris Mater
 • Quam pulchri sunt gressus tui

Ro­dri­go de Ce­bal­los

 • Hortus conclusus

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • Magnificat tertii toni

Jo­squ­in des Prez

 • Ave Maria

Hortus conclusus
Hortus conclusus

Ad gloriam

Ad gloriam

Ba­zy­li­ka św. Flo­ria­na
ul. War­szaw­ska 1b, Kra­ków

23 paź­dzier­ni­ka 2016,
po mszy świę­tej o godz. 18.30

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Super flumina Babylonis

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiæ Prophetæ Tertii Diei (fragm.)

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • O Crux, ave spes unica

cho­rał gre­go­riań­ski

 • Respice in me

To­más Luis de Vic­to­ria

 • O Sacrum Convivium

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Missa Papae Marcelli (Gloria)

Ad gloriam
Ad gloriam

Beata es, Virgo Maria

Beata es, Virgo Maria

Ko­ściół pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny (ba­zy­li­ka ma­riac­ka)
Ry­nek Głów­ny, Kra­ków

12 czerw­ca 2016, godz. 19.30

Wil­liam Byrd (ca. 1540-1623)

 • Beata es, Virgo Maria
 • Clarifica me Pater III MB 49 (klawesyn solo)
 • Mass for four voices - Kyrie
 • Pavan MB 4a (klawesyn solo)
 • Qui Passe MB 19 (klawesyn solo)
 • Teach me, O Lord
 • Mass for four voices - Sanctus
 • Rowland MB 7 (klawesyn solo)
 • Mass for four voices ‒ Agnus Dei
 • Ave verum corpus
 • Pavan MB 17 (klawesyn solo)
 • Assumpta est Maria

Krzysz­tof Mi­cha­łek ‒ dy­ry­gent

Alek­san­der Mo­cek ‒ kla­we­syn


Beata es, Virgo Maria
Beata es, Virgo Maria

Salva nos

Salva nos

Ko­ściół pw. św. Jana Chrzci­cie­la i św. Au­gu­sty­na (klasz­tor nor­ber­ta­nek)
ul. Ko­ściusz­ki 88, Kra­ków

20 mar­ca 2016 (Nie­dzie­la Pal­mo­wa), godz. 19.45

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • Inter vestibulum et altare

Tho­mas Tal­lis

 • Salvator mundi

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Improperia

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiæ Prophetæ Primi Diei (Féria quinta in Cœna Dómini)

Salva nos
Salva nos

Pieśni Najstarszego Sojuszu

Pieśni Najstarszego Sojuszu

Aula bł. Ja­ku­ba przy Klasz­to­rze Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie
pl. Wszyst­kich Świę­tych 5 (wej­ście od stro­ny Plant)

7 lu­te­go 2016 (nie­dzie­la)

An­glię i Por­tu­ga­lię łą­czy naj­star­sze przy­mie­rze mi­li­tar­ne świa­ta - ko­rze­nie wciąż ist­nie­ją­ce­go so­ju­szu dwóch mor­skich po­tęg się­ga­ją póź­ne­go śre­dnio­wie­cza. Za­pra­sza­my na kon­cert pie­śni z cza­sów re­ne­san­su, kie­dy An­glia i Por­tu­ga­lia pa­no­wa­ły na świa­to­wych mo­rzach!

Wy­stą­pią:
Col­le­gium Pa­le­stri­nae i przy­ja­cie­le
Ade­la Cza­plew­ska - vio­la da gam­ba
Anna Wik­to­ria Swo­bo­da - teo­r­ba
Ewa Kie­res - dy­ry­gent

Sce­na­riusz kon­cer­tu: Lech Du­raj

Za­brzmią utwo­ry an­giel­skich mi­strzów - Joh­na Do­wlan­da, Tho­ma­sa Mor­leya i Wil­lia­ma Byr­da, a tak­że ano­ni­mo­wych twór­ców por­tu­gal­skich. Przy­go­to­wa­li­śmy rów­nież kil­ka nie­spo­dzia­nek!


Pieśni Najstarszego Sojuszu
Pieśni Najstarszego Sojuszu

Christus natus est!

Christus natus est!

Ko­ściół pw. św. Mi­ko­ła­ja
ul. Ko­per­ni­ka 9, Kra­ków

10 stycz­nia 2016 (nie­dzie­la)

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na kon­cert bo­żo­na­ro­dze­nio­wy! Wy­stą­pią Col­le­gium Pa­le­stri­nae i Chór V Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Au­gu­sta Wit­kow­skie­go w Kra­ko­wie pod dy­rek­cją Ewy Kie­res.

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Antyfona Alma Redemptoris Mater

Bar­tło­miej Pę­kiel

 • Magnum nomen Domini

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Missa „Sicut lilium inter spinas”: Kyrie, Credo

Zol­tán Ko­dály

 • Veni, veni, Emmanuel

Da­vid Wil­l­cocks

 • Birthday carol

 • W żłobie leży - oprac. David Willcocks
 • Gdy się Chrystus rodzi - oprac. Dawid Kusz OP
 • Przybieżeli do Betlejem - oprac. anonim.
 • Szczęśliwa kolebko - oprac. Paweł Bębenek
 • Fum, fum, fum - kolęda katalońska
 • Joy to the world - muz. Lowell Mason

Christus natus est!
Christus natus est!

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptoris Mater

Ko­ściół pw. Zwia­sto­wa­nia Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny, oo. ka­pu­cy­ni
ul. Lo­re­tań­ska 11, Kra­ków

6 stycz­nia 2016 (śro­da)

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Antyfona Alma Redemptoris Mater

Bar­tło­miej Pę­kiel

 • Magnum nomen Domini

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Missa „Sicut lilium”: Kyrie, Credo

Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater

Idealna muzyka liturgiczna?

Idealna muzyka liturgiczna?

Klasz­tor oo. do­mi­ni­ka­nów
ul. Sto­lar­ska 12, Kra­ków

20 czerw­ca 2015 (so­bo­ta)

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Quam pulchri sunt gressus tui

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae Secundi Diei (fragmenty)

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Missa Papae Marcelli: Kyrie, Gloria

Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie li­tur­gia.do­mi­ni­ka­nie.pl.


Idealna muzyka liturgiczna?
Idealna muzyka liturgiczna?

Veni Creator

Veni Creator

Ko­ściół Św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła
Opac­two Be­ne­dyk­ty­nów w Tyń­cu
ul. Be­ne­dyk­tyń­ska 37

24 maja 2015 (nie­dzie­la), godz. 16.00

 • Veni Creator Spiritus (greg.)

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • Magnificat tertii toni

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Ave Regina cœlorum
 • Missa Papae Marcelli

He­in­rich Isa­ac

 • Regina cœli

Veni Creator
Veni Creator

17 maja 2015

17 maja 2015

Ko­le­gia­ta św. Anny
Kra­ków, ul. Św. Anny 11

17 maja 2015 (nie­dzie­la), godz. 17.00

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na (1525-1594)

 • Missa Papae Marcelli

Jan Se­ba­stian Bach (1685-1750)

 • Kantata Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131)

Wy­ko­naw­cy:
Col­le­gium Pa­le­stri­nae
Chór V Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go
im. Au­gu­sta Wit­kow­skie­go w Kra­ko­wie
Ze­spół Il Ven­to
Krzysz­tof Ko­za­rek (te­nor)
Mi­chał Sta­ro­miej­ski (bas)
Ewa Kie­res (dy­ry­gent)


17 maja 2015
17 maja 2015

Dni nasze zamień na dawne

Dni nasze zamień na dawne

"Dni na­sze za­mień na daw­ne" - re­ko­lek­cje ostat­niej szan­sy
Ba­zy­li­ka oo. do­mi­ni­ka­nów
Kra­ków, ul. Sto­lar­ska 12

30 mar­ca - 1 kwiet­nia 2015, godz. 19.30

Or­lan­do di Las­so (1532?-1594)

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae Primi Diei (Féria quinta in Cœna Dómini)
 • Lamentationes Jeremiae Prophetae Secundi Diei (Feria sexta in Parasceve)
 • Lamentationes Jeremiae Prophetae Tertii Diei (Sábbato sancto)

Re­ko­lek­cje wy­gło­szą To­masz Gra­bow­ski OP i ks. Krzysz­tof Po­ro­sło. Każ­de­go dnia re­ko­lek­cji uczest­ni­cy będą mo­gli wziąć udział w mszy świę­tej o godz. 19:30, po któ­rej re­ko­lek­cjo­ni­ści wy­gło­szą ka­te­che­zę.


Dni nasze zamień na dawne
Dni nasze zamień na dawne

22 marca 2015

22 marca 2015

Wy­ko­na­nie w ra­mach mszy świę­tej wspól­no­ty nie­miec­kiej
Ko­ściół św. Bar­ba­ry
Kra­ków, Plac Ma­riac­ki

22 mar­ca 2015, godz. 14.30

Or­lan­do di Las­so (1532?-1594)

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae Secundi Diei (Feria sexta in Parasceve)

22 marca 2015
22 marca 2015

Jerusalem, Jerusalem!

Jerusalem, Jerusalem!

Sank­tu­arium pa­syj­no-ma­ryj­ne
Kal­wa­ria Ze­brzy­dow­ska
ul. Ber­nar­dyń­ska 46

15 mar­ca 2015, godz. 18.00

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na (1525-1594)

 • Super flumina Babylonis
 • Ave Regina cœlorum

Alon­so Lobo (1555-1617)

 • Versa est in luctum

Or­lan­do di Las­so (1532?-1594)

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae Tertii Diei

Wstęp wol­ny


Jerusalem, Jerusalem!
Jerusalem, Jerusalem!

8 lutego 2015

8 lutego 2015

Mu­zeum Hi­sto­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa, Pa­łac Krzysz­to­fo­ry
Ry­nek Głów­ny 35
Sala Fon­ta­ny (I pię­tro)

godz. 15.00

He­in­rich Isa­ac (ca. 1450-1517)

 • Regina cœli

Cri­stó­bal de Mo­ra­les (ca. 1500-1553)

 • Magnificat tertii toni

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na (1525-1594)

 • Super flumina Babylonis
 • Ave Regina cœlorum

To­más Luis de Vic­to­ria (1548-1611)

 • Quam pulchri sunt gressus tui

Wa­cław z Sza­mo­tuł (ca. 1520-ca. 1560)

 • Modlitwa gdy dziatki spać idą („Już się zmierzka”)

Mi­ko­łaj Go­mół­ka (ca. 1535-1609?)

 • Psalm 133 („Jako rzecz piękna”)

Jo­squ­in des Pres (ca.1440-1521)

 • El grillo

Pier­re Cer­ton (1510?-1572)

 • La,la, la, je ne l'ose dire

Clau­din de Ser­mi­sy (ca.1490-1562)

 • Tant que vivray
 • Je n'ai point plus affection

Or­lan­do di Las­so (1532?-1594)

 • Matona mia cara
 • Un jour vis un foulon
 • Io ti vorria contar la pena mia
 • Tutto lo dì mi dici: canta, canta
 • Quand mon mari
 • O la! O che bon eco!

Ro­bert Jo­nes (ca.1577-1617)

 • Farewell, dear love

John Do­wland (1563-1626)

 • Come again, sweet love

Wy­ko­naw­cy:
Col­le­gium Pa­le­stri­nae, dyr. Mi­chał Sta­ro­miej­ski
Chór V Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Au­gu­sta Wit­kow­skie­go, dyr. Ewa Kie­res
Anna Wik­to­ria Swo­bo­da - teo­r­ba

Wstęp wol­ny


8 lutego 2015
8 lutego 2015

12 grudnia 2014

12 grudnia 2014

Aula V LO im. A. Wit­kow­skie­go,
ul. Stu­denc­ka 12, Kra­ków

12 grud­nia 2014, godz. 20.00

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na:

 • Super flumina Babylonis
 • Ave Regina cœlorum
 • Missa Papae Marcelli (Kyrie, Gloria)

Or­lan­do di Las­so:

 • Io ti vorria contar la pena mia
 • O la! O che bon eco!
 • Un jour vis un foulon
 • Tutto lo dì mi dici: canta, canta
 • Madonna mia, pietà
 • Matona mia cara

Kon­cert w 420 rocz­ni­cę śmier­ci Or­lan­da di Las­so i Gio­van­nie­go da Pa­le­stri­ny.

Wy­ko­naw­cy:
Col­le­gium Pa­le­stri­nae, dyr. Mi­chał Sta­ro­miej­ski
Chór V Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Au­gu­sta Wit­kow­skie­go, dyr. Ewa Kie­res

Wstęp wol­ny


12 grudnia 2014
12 grudnia 2014

Koncert ku czci św. Cecylii

Koncert ku czci św. Cecylii

Opac­two Mni­szek Be­ne­dyk­ty­nek w Sta­niąt­kach

23 li­sto­pa­da 2014, godz. 18.50

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • Magnificat

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Quam pulchri sunt gressus tui
 • O sacrum convivium

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Super flumina Babylonis
 • Ave Regina cœlorum

He­in­rich Isa­ac

 • Regina cœli

Wa­cław z Sza­mo­tuł

 • Spowiedź powszechna („Ach, mój niebieski Panie”)
 • Modlitwa gdy dziatki spać idą („Już się zmierzka”)

Mi­ko­łaj Go­mół­ka

 • Psalm 97 („Pan nasz, Bóg nasz panuje”)
 • Psalm 133 („Jako rzecz piękna”)

Wstęp wol­ny


Koncert ku czci św. Cecylii
Koncert ku czci św. Cecylii

Jako rzecz piękna

Jako rzecz piękna

Ba­zy­li­ka Świę­tej Trój­cy,
ul. Sto­lar­ska 12, Kra­ków

21 li­sto­pa­da 2014, godz. 20.15

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • Magnificat

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Quam pulchri sunt gressus tui
 • O sacrum convivium

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Super flumina Babylonis
 • Ave Regina coelorum

He­in­rich Isa­ac

 • Regina coeli

Wa­cław z Sza­mo­tuł

 • Spowiedź powszechna („Ach, mój niebieski Panie”)
 • Modlitwa gdy dziatki spać idą („Już się zmierzka”)

Mi­ko­łaj Go­mół­ka

 • Psalm 97 („Pan nasz, Bóg nasz panuje”)
 • Psalm 133 („Jako rzecz piękna”)

Kon­cert zor­ga­ni­zo­wa­ny w ra­mach ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji na­uko­wej "Hi­sto­rycz­ne księ­go­zbio­ry do­mi­ni­kań­skie. Miej­sca, lu­dzie, hi­sto­rie" (Kra­ków, 20-22 li­sto­pa­da 2014).

Wstęp wol­ny


Jako rzecz piękna
Jako rzecz piękna

Kazania w Kulturze Polskiej

Kazania w Kulturze Polskiej

Sala aka­de­mic­ka
ul. św. Anny 11, Kra­ków (wej­ście w pod­wor­cu na­prze­ciw za­kry­stii ko­le­gia­ty)

18 li­sto­pa­da 2014, godz. 18.00

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Super flumina Babylonis

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Quam pulchri sunt gressus tui

Wa­cław z Sza­mo­tuł

 • Modlitwa gdy dziatki spać idą („Już się zmierzka”)

Mi­ko­łaj Go­mół­ka

 • Psalm 133 („Jako rzecz piękna”)
 • Psalm 97 („Pan nasz, Bóg nasz panuje”)

Wstęp wol­ny


Kazania w Kulturze Polskiej
Kazania w Kulturze Polskiej

14 września 2014

14 września 2014

Ko­ściół Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go
ul. Win­cen­te­go Wi­to­sa 9, Kra­ków

godz. 18.00

 • Vexilla regis (greg.)

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae (Secundi diei)

He­in­rich Isa­ac

 • Regina cœli

Wstęp wol­ny


14 września 2014
14 września 2014

Koncert hiszpańskiej muzyki sakralnej

Koncert hiszpańskiej muzyki sakralnej

Ba­zy­li­ka Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Je­zu­sa w Kra­ko­wie,
ul. Ko­per­ni­ka 26, Kra­ków

8 czerw­ca 2014, godz. 19.00

To­más Luis de Vic­to­ria

 • Ave Regina cœlorum (a 8)
 • O sacrum convivium (a 6)
 • Quam pulchri sunt gressus tui

Cri­stó­bal de Mo­ra­les

 • Magnificat tertii toni

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Fer­ran Sors

 • O crux

Ja­vier Bu­sto

 • Ave Maria

Pa­blo Ca­sals

 • Salve Regina
 • O vos omnes

Ca­li­xto Álva­rez

 • Lacrimosa

Ja­vier Bu­sto

 • O magnum mysterium

Wy­ko­naw­cy: Col­le­gium Pa­le­stri­nae i Chór ka­me­ral­ny Lege Ar­tis

Wstęp wol­ny


Koncert hiszpańskiej muzyki sakralnej
Koncert hiszpańskiej muzyki sakralnej

13 kwietnia 2014

13 kwietnia 2014

Ba­zy­li­ka św. Flo­ria­na,
ul. War­szaw­ska 1b, Kra­ków

godz. 16.45

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae (Secundi Diei)

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Ave Regina cœlorum
 • Super flumina Babylonis

Wstęp wol­ny


13 kwietnia 2014
13 kwietnia 2014

6 kwietnia 2014

6 kwietnia 2014

Ko­sciół św. Ja­dwi­gi Kró­lo­wej,
ul. Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka 60, Kra­ków

po mszy świę­tej o godz. 18.30

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae (Secundi Diei)

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Ave Regina cœlorum
 • Super flumina Babylonis

Wstęp wol­ny


6 kwietnia 2014
6 kwietnia 2014

24 listopada 2013

24 listopada 2013

Ko­ściół pw. św. Ja­dwi­gi Kró­lo­wej
ul. Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka 60, Kra­ków

godz. 19.15

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremiae Prophetae (Primi diei)

To­más Luis de Vic­to­ria

 • O sacrum convivium

Wstęp wol­ny


24 listopada 2013
24 listopada 2013

16 czerwca 2013

16 czerwca 2013

Ba­zy­li­ka Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Je­zu­sa
ul. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka 26, Kra­ków

godz. 19.00

To­más Luis de Vic­to­ria

 • O Sacrum Convivium (à 6)

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Missa Papae Marcelli

Wstęp wol­ny


16 czerwca 2013
16 czerwca 2013

17 marca 2013

17 marca 2013

Ko­ściół Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go
ul. Pi­jar­ska 2, Kra­ków

po mszy świę­tej o godz. 19.00

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremíae Prophétae (Primi diei)

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Wstęp wol­ny


17 marca 2013
17 marca 2013

24 lutego 2013

24 lutego 2013

Ko­ściół św. Bar­ba­ry,
Mały Ry­nek, Kra­ków

godz. 19.00

Or­lan­do di Las­so

 • Lamentationes Jeremíae Prophétae (Primi Diei)

Alon­so Lobo

 • Versa est in luctum

Wstęp wol­ny


24 lutego 2013
24 lutego 2013

2 grudnia 2012

2 grudnia 2012

Ko­ściół św. Ka­ro­la Bo­ro­me­usza,
ul. Zdro­wa 31

godz. 18.40

 • Ave Regina cœlorum (greg.)

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Missa Ave Regina cœlorum

Wstęp wol­ny


2 grudnia 2012
2 grudnia 2012

29 sierpnia 2012

29 sierpnia 2012

Ko­ściół św. Ka­ro­la Bo­ro­me­usza,
ul. Zdro­wa 31

godz. 18.40

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Motet Ave Regina cœlorum
 • Missa Papae Marcelli

Wstęp wol­ny


29 sierpnia 2012
29 sierpnia 2012

7 maja 2012

7 maja 2012

Ko­ściół św. Ka­ro­la Bo­ro­me­usza,
ul. Zdro­wa 31

godz. 18.30

Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pa­le­stri­na

 • Motet Ave Regina cœlorum
 • Missa Ave Regina cœlorum
 • Magnificat octavi toni

Wstęp wol­ny


7 maja 2012
7 maja 2012