Collegium Palestrinae

próby

dyrygent?

Dzię­ki go­ścin­no­ści oj­ców ka­pu­cy­nów na­sze pró­by od­by­wa­ją się w (pra­wie wszyst­kie) po­nie­dział­ki o go­dzi­nie 17, w jed­nej z sal ich kra­kow­skie­go klasz­to­ru przy ul. Lo­re­tań­skiej 11.

nabór

Chęt­nych do śpie­wa­nia z nami za­pra­sza­my do kon­tak­tu ma­ilo­we­go i oczy­wi­ście - na pró­bę!